دستگاه تولید فیلم نایلون

دستگاههای تولید فیلم نایلون

دستگاههای تولید فیلم نایلون
کنترل کننده های اکسترودر و المنت های گرمایی :
 
آیا تمامی المنت ها سالخم بوده و به درستی کار میکنند؟
آیا تمامی فن های خنک کننده اکسترودر سالم هستند؟