نایلون بسته بندی

نایلون

براساس اکسترود کردن مواد ترمو پلاستیک یعنی ذوب گرانول ها در مارپیچ اکسترو در که توسط المنت های حرارتی گرم شده است و سپس فشار و عبور آن ها از طریق قالب سرد شونده و به شکل فیلم در آمدن آن ها می باشد که این فرآیند به غیر از موارد اندکی اختلاف در مورد کیسه های بسته بندی که از فرآیندی co_extrusion استفاده می شودمشابه است.