مقالات نایلون

آگوست 26, 2017

بنابر دلایل زیر بایستی قالب پس از اتصال کامل به اکسترودرها تراز گردد:

بنابر دلایل زیر بایستی قالب پس از اتصال کامل به اکسترودرها تراز گردد:   الف)در اکثر مواقع زمین کارخانه تراز نیست و بایستی قالب نسبت بهزمین […]
آگوست 20, 2017

ﻓرآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻘﯽ پلیمر

ﻓرآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺗﺰرﯾﻘﯽ پلیمر در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﭘﺲ از ذوب ﺷﺪن ﺑﻪ درون ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺮده  ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ […]
آگوست 8, 2017

نایلون حبابدار

نایلون های حبابدار چیست ودر چند لایه است وچه کار برد هایی می تواندداشته باشد؟ نایلون حبابدار دوتا پنج لایه بر اساس سلیقه وسفارش مشتریان در عرض مختلف […]
جولای 29, 2017

برج و خط تولید فیلم نایلون

برج و خط تولید فیلم نایلون   از وسط غلطکهای کشنده بالا یک شاقول آویزان گردد،سپس کنترل شود که مرکز قالب و نوک شاقول در یک […]
جولای 25, 2017

سیستم گرداننده ی قالب نایلون و رینگ هوای خنک کن

سیستم گرداننده ی قالب نایلون و رینگ هوای خنک کن :   1) فیلتر ها و توری های محل اتصال اکسترودر به قالب نایلون مرتبا کنترل […]
جولای 22, 2017

دستگاههای تولید فیلم نایلون

کنترل کننده های اکسترودر و المنت های گرمایی : آیا تمامی المنت ها سالخم بوده و به درستی کار میکنند؟ آیا تمامی فن های خنک کننده […]