بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاوری ، مواد غذایی ، ماشین الات و صنایع وابسته

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاوری ، مواد غذایی ، ماشین الات و صنایع وابسته

 

زمان 2 تا 5 خرداد

 

مکان : محل دایمی نمایشگاه های بین المللی