بنابر دلایل زیر بایستی قالب پس از اتصال کامل به اکسترودرها تراز گردد:

بنابر دلایل زیر بایستی قالب پس از اتصال کامل به اکسترودرها تراز گردد:

 

الف)در اکثر مواقع زمین کارخانه تراز نیست و بایستی قالب نسبت بهزمین تراز گردد.

 

ب)فاصله زمین تا خط مرکز قالب بر اثر انبساط ناشی از گرم شدن افزایش می یابد.

 

ج)در صورتی که قالب کاملا به زمین محکم نشده باشد آنگاه لرزش ناشی از اکسترودربه قالب و خنک کن هوا منتقل میگردد و سبب بروز مشکل در کار میشود.

 

تنها پس از تراز و شاقول کردن کامل قالب میتوان خنک کننده هوا را تراز و شاقول نمود زیرا که معمولا خنک کننده ها به قالب بسته نمیشوند و صرفا به واسطه ی وزنشان بر روی قالب قرار میگیرند.

 

در نهایت اکثر خنک کننده ها توسط یک عایق حرارتی با قالب فاصله پیدا میکنند و یا کمی بالاتر از سطح قالب قرار میگیرند تا گرمای قالب سبب گرم شدن خنک کننده و هوای خروجی آن نشود.